> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> EMK İle İlgili Sunumlar    

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


Sayı : 2007/

22/03/2007

Konu : Baz İstasyonları ve Elektromanyetik Kirlilikle ilgili randevu talebimiz

Sayın Osman PEPE
T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANI,
(Özel Kalem Müdürlüğü)

İlgi:
a. 16/02/2007 tarihli randevu talebimiz,
b. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 13/03/2007 tarihli ve B.18.0.ÖKM.0.01.-622.01.02 sayılı yazısı.

İlgi b’de kayıtlı yazınızda; “16/02/2007 tarihli randevu talebimiz ve 22/02/2007 ve 06/03/2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan habere konu olan ormanlık alanlardaki GSM baz istasyonlarının kaldırılması ile ilgili Sn. Bakanımıza sunulan bilgi notlarının derlenmesi ve Sn. Bakanımızın programındaki yoğunluk nedenleriyle henüz olumlu bir yanıt verilemeyen randevu talebimizin, Sn. Bakanımızın programının müsait olacağı tarihte değerlendirileceği” bildirilmiş ve yazı ekinde Sn. Bakanımıza sunulan bilgi notları tarafımıza gönderilmiştir.

Anılan bilgi notlarının tetkikinde de, “Çayyolu Bölgesinde bulunan baz istasyonlarının 17 adet gösterildiği, bunlardan 4’ünün OGM’den izin alınarak kurulduğu, bu konuda Bakanlık yetkisinin sadece orman arazisinin 25’er yıllığına tahsisinden ibaret olduğu ve baz istasyonlarının iptali için Telekominikasyon Kurumuna başvurulması gerektiği” şeklinde yer verilen hususlarda eksik tespit ve bilgilendirmeler olduğu görülmüştür.

Nitekim, Çayyolu Bölgesinde tahminen 70’e yakın baz istasyonu bulunduğu halde, bu sayı “Çayyolu Bölgesinde Bulunan Baz İstasyonları Listesi”nde 17 olarak gösterilmiştir. OGM tarafından 25 yıllığına tahsis edilmiş ve dava konusu olmuş bazı baz istasyonları dahi bu listede gösterilmemiştir.

Esasa taalluk eden bilgilendirmeler ise, Çevre Yasasındaki son yapılan değişiklerle getirilen tanım ve yetkilendirmelere rağmen, bu yetkilendirmeleri kullanmak ve geliştirmek, kısaca konuya sahip çıkmak yerine mevcut yetki karmaşasının devamından yana olunduğu kuşkusunu doğurmaktadır.

Halbuki,
1-Anayasamızın 56.maddesine göre; "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir."

2-Bilim ve sağlık kuruluşları, “aşırı manyetik alanların; çocuklarda hücrelerin genetik yapılarına zarar vererek kanser riskinin ve doğum kusurlarının artmasına, yetişkinlerde de, beyin ve kan kanserlerine, üreme özelliklerinin yitirilmesine, kalp sağlığı sorunlarına, stres düzeyinde artışa ve uyku bozukluklarına, kan basıncında artış, baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunlara” neden olduğunu açıklamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca da uyarıldığı üzere, bu riskler göz ardı edilmemeli, önlemler alınmalıdır.

3-Sn. Bakanımızın döneminde, 1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Yasası’nın bazı maddeleri, 13/5/2006 tarihli ve 26167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5491 sayılı Yasa ile değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu Yasa’daki olumlu değişikliklerden en önemlilerinden biri de, son yıllarda diğer ülkelere göre ülkemizde daha bilinçsiz ve oransal olarak daha yoğun kullanılan bazı teknolojilerin yarattığı “elektromanyetik çevre kirliliği” konusunun, ilk kez (ek madde içinde olsa dahi) yasa kapsamına alınması ve bu konuda da Çevre ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimlerin, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacakları ilkesinin getirilmiş olmasıdır.

Ancak, Yasanın 20.i maddesinde ve 07.06.2006 tarihinde yayımlanan idari cezaların uygulanması hakkındaki 2006/10 Sayılı Genelge’nin “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyona İlişkin Cezalar” başlıklı 4 üncü Maddesinde; “Çevre Kanununun Ek 8 inci Maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara (sadece) 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir” denilmektedir.

Yasa’da tanım ve yetkilendirme bulunmakla birlikte;

  • Elektromanyetik alan kirliliğini büyük şirketler yaratabilir ve ölçtürmek imkanları bireyler için son derece sınırlı ve önemli ölçüde masraflıdır. Bakanlığın, Elektromanyetik alan kirliliğini sürekli ve düzenli denetleyecek ve maruziyete uğrayanların; önemli mali külfetlere katlanmadan ve bürokraside boğulmadan kolayca ulaşıp sonuç alabileceği, elektromanyetik kirlilik alanlarında ölçüm ve raporlandırma yaptırabileceği uygun ve yeterli personeli ve teknik donanımı bulunmamaktadır.

  • İl Mahalli Çevre Kurulları oy çokluğuyla karar almakta, resmi ve yarı resmi kurum ve kuruluşların bürokratlarından oluşmakta, bu kurullarda, sağlık ve çevre birimleri sayısal azınlıkta kalmakta ve mahallin ilgili sivil toplum kuruluşları yer almamaktadır.

  • Bakanlığın tasarrufundaki ağaçlandırma alanlarında kurulacak baz istasyonlarının, yerleşim ve okul vb yaşam merkezlerine mümkün olduğunca uzak kurulmasına izin verilmesi imkan dahilinde iken, bu önlemin alınması sağlanmamakta, ağaçlandırma alanlarının GSM Şirketleri için enerji temini kolay ve tesis maliyeti daha düşük olan yerleşim ve okul vb yaşam merkezlerine yakın olan kısımları kiraya verilmektedir.

  • Elektromanyetik alan yaratan kaynaklardan GSM Şirketlerine ait baz istasyonlarının, ayrıca kamuya ait yüksek gerilim hatlarının bazılarının kuruldukları alanların değiştirilmesi talepleriyle açılmış binlerce dava vardır. Bu davalardan bazıları kazanılmış durumdadır. Önemli olan; bir gecede yakın çevreye dikilen baz istasyonlarından ve neredeyse penceresine değecek gibi görünen yüzbinlerce voltluk elektrik iletim tellerinden dolayı yaşanan haklı kuşkuların ve küçümsenemeyecek risklerin giderilmesidir.

Bu yüzden, insan sağlığını ve genetik yapısını etkileyebilecek olan elektromanyetik alan kirliliğinin yaratılması; 1.000 YTL para cezası ile ve baz istasyonlarının iptaline Telekominikasyon Kurumu yetkilidir denilmekle geçiştirilemez ve “insan sağlığı için riskli konumdaki” baz istasyonları görmezlikten gelinemez.

Kamuoyunun bilgisi dahilinde ve yukarıda arz ettiğimiz açıklamalar ışığında, Ankara Çayyolu Bölgesi sakinlerinden yaklaşık 10.000 kişi ile Çayyolu Platformu’nu oluşturan 22 Dernek adına taleplerimizi ve önerilerimizi Sn. Bakanımıza sunma niyet ve gayretimizi takdir ve emirlerine yeniden ve acilen arz ederiz.
Saygılarımızla.

 M.Ramazan ÖNGÖRE
ÇEKOD BAŞKANI

Engin UÇ
ÇAYYOLU PLATFORMU BAŞKANI

 

  EKLER:
1. (ÇEKOD) Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği Tüzüğü
2. Sağlık Bakanlığı Afişi

GÜNCELE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZSite Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği