Her hakkı saklıdır

ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  

BAZ İSTASYONUNDA BELEDİYELERE YETKİ VE GÖREV    Son Gelişme...Mutlaka okuyun

Baz İstasyonunda Çözüm İçin Belediyelere Görev

Bilindiği gibi uzun zamandır kamuoyunun gündeminde olan baz istasyonlarının olur olmaz her yerde kurulması konusu yurttaşlarımız arasında büyük bir rahatsızlık ve endişe yaratmaktadır.

Baz istasyonlarında belediyelerin yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznini verme yetkisi ise 2004 yılında 406 sayılı telgraf ve Telefon Kanunu’na eklenen 35. Maddesi uyarınca kaldırılınca diğer idari yollar sonuç vermiyor ve tek çözüm olarak yurttaşlar yargıya başvurmak zorunluluğunda kalıyordu. Bu konuda kesinleşmiş çeşitli Yargıtay kararlarında, “Baz istasyonunun uzun sürede kişiye ve çevreye zarar verdiği, bu istasyonları daha uygun yerleşim çevresinden daha uzakta kurulması gerektiği” belirtilmekteydi. Yine bu kararların birinde, “Hiçbir hizmet, insan yaşamı kadar öncelik ve önem taşımaz. Diğer bir anlatımla, yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insanın ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilmez. İnsan yaşamında tehlike yaratan bir hizmetin (baz istasyonlarının), kişi yaşamının önüne geçmesi ve ona üstünlük tanınması doğru bir yaklaşım olarak düşünülemez” (Yargıtay 4. Hk.D.Esas, Karar 2004/2594 2004/10516) denilmesine karşın ilgililer bu sürece seyirci kalmakta devam ediyorlardı. Dava sürecinin uzun ve masraflı olması karşısında ise yurttaşlarımız baz terörü karşısında çaresiz kalıyordu.

BİR DİLEKÇEYLE ÇÖZÜLÜR

Ancak; 2004 yılında 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na eklenen “Elektronik haberleşmeyle ilgili altyapı oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı, altyapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabi değildir” maddesi, 13.10.2009 tarih ve 27375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 01.10.2009 günlü kararıyla iptal edilmiş ve mahkeme bu kararın yürürlüğü durdurmuştur.

Yani bundan böyle eskiden olduğu gibi baz istasyonlarının kurulması aşamasında ilgili ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerinden inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni alınması söz konusu olacaktır. Ayrıca baz istasyonlarının halihazırda büyük bir kısmı belediyeye başvurulması durumunda bu istasyonların kaldırılması olanağı ortaya çıkmıştır.

Bu durumda yurttaşlardan aldıkları oylarla göreve gelen belediyelere düşen ise, GSM şirketlerine karşı gerçekten; çevresel değerler, İnsan Hakları ve Tüketici Hakları doğrultusunda, çaresiz vatandaşın yanında olup olmadığını göstermek olacaktır.  Ferda HEKİMCİ

Kaynak:http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=12821497&yazarid=42

----------------------------------------------------------

İŞTE RESMİ GAZETE:

13 Ekim 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27375

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             Esas Sayısı     : 2006/129

             Karar Sayısı   : 2009/19 (Yürürlüğü Durdurma)

             Karar Günü   : 1.10.2009

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : İzmir 3. İdare Mahkemesi

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 4.2.1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16.6.2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ek 35. maddesinin, Anayasa’nın 2., 10., 35., 56., 57., 123. ve 127. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

             Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ve ekleri, iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

             4.2.1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16.6.2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ek 35. maddesi, 1.10.2009 günlü, E. 2006/129, K. 2009/121 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu maddenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 1.10.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

                  Başkan                                                               Başkanvekili                                                          Üye

             Haşim KILIÇ                                              Osman Alifeyyaz PAKSÜT                                       Sacit ADALI

                     Üye                                                                        Üye                                                                 Üye

  Fulya KANTARCIOĞLU                                         Ahmet AKYALÇIN                                          Mehmet ERTEN

                     Üye                                                                        Üye                                                                 Üye

         A. Necmi ÖZLER                                               Serdar ÖZGÜLDÜR                                         Şevket APALAK

                                                    Üye                                                                             Üye

                                         Serruh KALELİ                                                     Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

ÇEKOD

ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Site Tasarımı cayyolum.com